logo
qucik
picture

Блог

04.06.2012

IP адреси - част 1

Автор: rosen

В компютърните мрежи се използват IP адреси, за да се идентифицират мрежовите устройства. Всеки от поддържаните от даденото устройство мрежови интерфейси притежава уникален IP адрес. Всеки IP адрес се състои от две части – идентификатор на  мрежата, в която се намира устройството, и иднтификатор на конкретното устройство в тази мрежа.
Всеки IP адрес е 32-битово двоично число. Обикновено IP адресите се обозначават в точково-десетичен (dotted-decimal) формат - поредица от четири числа (от 0 до 255), разделени с точки.
ПРИМЕР: 192.168.0.3 - където със зелено е представен идентификатора на мрежата, а със синьо - номера на хоста.

Един IP адрес се представя като поредица от четири числа, разделени с точки, като всеки набор представлява октет (8 двоични цифри или 8 бита). Четирите октета се обозначават като -w.x.y.z.
Частта от IP адреса, която  идентифицира мрежата и частта, която идентифицира отделното устройство (хоста) се определя от класа, към който принадлежи мрежата.

клас
октет w
Част за адрес на мрежата
Част за адрес на хост
Брой мрежи
Брой хостове в една мрежа
A
1-126
w.
x.y.z
126
16 277 214
B
128-191
w.x.
y.z
16 384
65 534
C
192-223
w.x.y.
z
2 097 152
254

Адресите в Интернет пространството се разделят на публични и частни IP адреси. Публичен е адрес, който е уникален в рамките на разглежданата IP мрежа. Адрсите, които не се дублират с вече присвоени публични адреси, но са уникални само в рамките на конкретна LAN, се наричат частни адреси (private address). Частната и публичната част на IP адресното пространство не се припокриват и така се избягва възможността от дублиране на публичен адрес от частен. Не е възможно мрежова точка (хост) с частен адрес да бъде свързана директно към Интернет.
Дефинирани са следните три области за частни адреси:
- 10.0.0.0/8 – адреси от 10.0.0.1 до 10.255.255.254.
- 172.16.0.0/12 - адреси от 172.16.0.1 до 172.31.255.254
- 192.168.0.0/16 – адреси от 192.168.0.1 до 192.168.255.254

Край на част 1.
Очак
вайте продължение!... To be continued!...picture
 

 

Контакти

телефони:
02 / 478 6188, 0988 759166
Скайп: isupport.bg
Email: support@isupport.bg
Адрес: София-Изток, "Околовръстно шосе" №19