logo
qucik
picture

Блог

10.07.2012

Европейски стандарти

Автор: rosen

Европейските стандарти са доброволни писмени споразумения, които установяват важни критерии за продукти, услуги и процеси. Стандартите осигуряват съответствието между продуктите и услугите с целите за тяхното предлагане, както и тяхната съпоставимост, и съвместимост. Европейските стандарти се разработват, когато индустрията, пазарът или обществото имат сериозна нужда от тях. Европейските стандарти също така се разработват, за да подпомагат хората при спазването на европейското законодателство, за да са успешни съответните политики на ЕС, като например единният пазар. Всъщност, разработването на повечето стандарти се налага по редица причини и осигурява много ползи на хората. Европейските стандарти се разработват в някоя от трите организации по европейски стандарти: Европейски комитет по стандартизация (CEN - European Committee for Standardisation) – занимава се с всички сектори с изключение на електротехнологии и телекомуникации; Европейски комитет по електротехническа стандартизация (Cenelec - European Committee for Electrotechnical Standardisation); Европейски институт по телекомуникационни стандарти (ETSI - European Telecommunications Standards Institute). За да бъде един стандарт европейски, той трябва да бъде одобрен от една от организациите по европейски стандарти и да бъде направен обществено достояние. В зависимост от организацията, хората могат да работят или на национално ниво при оформянето на становище за даден европейски стандарт, или могат директно на европейско ниво да представят своите становища. Експертите са представители от най-различни области, включително индустрията, правителствата, академичните среди и специални групи по интереси. Една от основните цели на организациите по европейски стандарти е експертите, които участват в тяхната работа, да бъдат представители на най-различни среди. Това улеснява приемането и прилагането на стандартите след тяхното обнародване. В разработването на европейските стандарти по принцип могат да участват всички заинтересовани лица или такива, които ще бъдат повлияни от приемането на даден стандарт, могат да допринесат за неговото разработване. В зависимост от организацията, хората могат да работят или на национално ниво при оформянето на становище за даден европейски стандарт, или могат директно на европейско ниво да представят своите становища. Експертите са представители от най-различни области, включително индустрията, правителствата, академичните среди и специални групи по интереси. Една от основните цели на организациите по европейски стандарти е експертите, които участват в тяхната работа, да бъдат представители на най-различни среди. Това улеснява приемането и прилагането на стандартите след тяхното обнародване.
Разработване на европейски стандарти
Теоретично всяко едно лице може да направи искане за разработването на нови стандарти. След като това искане е направено официално, то минава през съответните процедури и се предава на съответната комисия. Комисията взема решение дали даден стандарт трябва и може да бъде разработен.
Разработването на европейските стандарти минава през следните основни етапи при са следните:

  • Определяне на необходимостта от нов стандарт;
  • Официална молба до съответната организация по стандартизация;
  • Разглеждане на молбата от съответната комисия;
  • Изготвяне на стандарта от експерти и постигане на консенсус по неговото съдържание;
  • Приемане на стандарта посредством консултации с обществеността и процедура на гласуване;
  • Публикуване на стандарта.

Европейските стандарти са важни за Европейската комисия. Те са мощно средство за засилване на конкурентноспособността на предприятията в ЕС. Те гарантират здравето и безопасността на гражданите на Европа, както и опазването на околната среда. Стандартите предлагат технически разрешения на проблеми и улесняват търговията и сътрудничеството в рамките на Европейската общност. Те спомагат за трансфера и разпространяването на технологии, което е от полза за всички хора. По-конкретно, стандартите могат да подобрят ефективността на важни политики на Общността във връзка със здравето на потребителите, опазването на околната среда, търговията и единния пазар.
Стандартите играят важна роля при изграждането на единен пазар, като подкрепят редица законодателни мерки, наречени директиви с нов подход. Тези законодателни мерки на ЕС поставят ключовите изисквания, на които продуктите трябва да отговарят, за да се продават във всички страни от ЕС. По-особеното в директивите с нов подход е, че те не съдържат технически подробности, а общи изисквания за безопасност. На базата на тези общо дефинирани основни правила, производителите трябва да намерят техническите решения на дадените проблеми, за да осигурят спазването на изискванията за безопасност. Един от най-добрите начини производителите да направят това, е да използват специално разработените за тези цели европейски стандарти. Такива стандарти се наричат "хармонизирани стандарти" на основата на “презумпцията за съответствие” с директивите, за които са изготвени. Европейската комисия подкрепя доброволното въвеждане на стандарти в случаите, когато смята, че те играят важна роля. Индустрията и бизнесът се стимулират да използват тези стандарти, когато те спомагат за конкуренцията и подобряват качеството и безопасността. Дават се стимули на правителствата да прилагат стандартите, които улесняват прилагането на европейското или националното законодателство. Комисията работи с признатите организации по стандартизация в изпълнение на общите цели като откритост, прозрачност и ефикасност на работата. Тя помага на организациите по европейска стандартизация при тълкуването на международните политики и политиките на Общността, като например тези, които се отнасят за търговията. Комисията оказва финансова помощ на секретариатите на организациите по европейски стандарти и също така може да финансира специални групи, които да участват в изготвянето на стандарти като представители на потребителите, малкия и среден бизнес, екологични организации. Комисията оказва финансова помощ при разработването на дадени специфични стандарти и често подпомага свързани с тях изследователски проекти.

picture
 

 

Контакти

телефони:
02 / 478 6188, 0988 759166
Скайп: isupport.bg
Email: support@isupport.bg
Адрес: София-Изток, "Околовръстно шосе" №19