logo
qucik
picture

Блог

11.06.2012

IPv6 адресация

Автор: rosen

Интернет средата за комуникации е най-бързо развиващата се към днешна дата. Това пространство изчерпва своите адресни ресурси и става недостатъчното за милиардите потребители. Специалистите в областта на Интернет технологиите са уверени в необходимостта от преход към нова версия на протокола IP, а именно IPv6.
Характерни особености на IPv6
В същността на Интернет протокола - IPv6, са заложени следните характерни особености и възможности:

 • обработка на основното заглавие на IPv6;
 • последователно предаване на данни;
 • параметри на насочването;
 • заглавия на фрагментацията и маршрутизацията;
 • намиране на съсед;
 • независимо автоматично конфигуриране на адреси;
 • протокол ICMPv6;
 • среда на предаване на данните Ethernet и FDDI;
 • автоматично конфигуриране на тунели;
 • IPv6 съвместимост IPv4;
 • тунелиране на IPv6 в IPv4;
 • UDP и TCP по IPv6;
 • функционалност на възела и маршрутизатора;
 • мобилност на възлите за връзка;
 • проверка на верността на IPSec.

Изпълнявайки горепосочените характеристики и препоръките на RFC 2460, протоколът IPv6, следва да замени досегашната версия - IPv4. С този тип миграция Интернет пространството ще се увеличи многократно, като размера на IP-адресите от 32 бита ще достигне до 128 бита. Това нарастване на адресното пространство има за цел не само увеличаването на използваните крайни потребителски терминали, но и разширяване на адресната йерархия.
Адресация и компоненти при IPv6 комуникациите
При специфицирането IPv6 се обособяват някои основни компоненти при този тип комуникации:

 • Възел (node) - всяко устройство, поддържащо IPv6.
 • Маршрутизатор (router) - възел, който изпраща пакети, предназначени за други възли.
 • Хост (host) - възел, който не препраща пакети.
 • Връзка (link) - среда за предаване на пакети IPv6.
 • Съседи (neighbor) - възли, включени към един и същ канал.
 • MTU (maximum transmission unit) на канала - максималния размер на пакета, който може да бъде предаван през канала, изразен в октети.
 • Адрес на нивото но връзката (link layer address) - физически адрес на интерфейса, например MAC-адрес за канала Ethernet.

Адресацията при IPv6 се осъществява чрез 128 битови адреси, като се използва шестнадесетичен формат на текстовото записване. Специфицирани са три основни варианта за представяне на Интернет адресите от IPv6:
А/ осем 16-битови шестнадесетични секции, разделени от двоеточия -

ABCD:EF12:3456:7890:ABCD:EF12:3456:7890

Б/ представяне на части от адреса, съдържащи нулеви битове с комбинация "::" (комбинацията "::" може да се използва само веднъж в адреса) -

1234::ABCD:0:0:123 

С/ смесено представяне - състои се от възли IPv4 и IPv6.

0:0:0:0:0:0:131.107.6.100  или ::131.107.6.100  или 0:0:0:0:0:FFFF:131.107.4.99 или ::FFFF:131.107.4.99

В този тип представяне на IP адреса - шестте висши разряда (крайните леви) на шестнадесет битовите секции, се описват в шестнадесетичен формат, а останалата част се записва с обикновено IPv4 - десетично представяне.

Очаквайте продължение!...  To be continued!...
picture
 

 

Контакти

телефони:
02 / 478 6188, 0988 759166
Скайп: isupport.bg
Email: support@isupport.bg
Адрес: София-Изток, "Околовръстно шосе" №19